Nylon Guys – Yellow. Blue… Denim

Yohhh,

Cassette Blue denim and Yellow denim featured in Nylon Guys Spring ’08 issue.

 

nylon

nylon

nylon